Gebruikersvoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite https://CitytripTips.nl (hierna “CitytripTips”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op CitytripTips worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud op CitytripTips de uiterste zorg wordt besteed, kan CitytripTips niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Gebruik van CitytripTips dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de CitytripTips in gevaar kan brengen en/of dat de op of via CitytripTips aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppeling van of naar websites van derden

Wanneer CitytripTips hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat CitytripTips de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door CitytripTips niet geverifieerd. CitytripTips aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CitytripTips is framing en het maken van een hyperlink naar de internetsite niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van CitytripTips. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede inbegrepen: tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan CitytripTips of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CitytripTips mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik

Aansprakelijkheid

CitytripTips is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of Citytrips op de mogelijkheid van deze schade gewezen is. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van CitytripTips en de aan CitytripTips gelieerde rechtspersonen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan CitytripTips verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door CitytripTips aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

CitytripTips behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de internetsite bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.